ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง