ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมในโรงเรียนเทศบาลส่องดาว บ้านหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง