ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักปลัด จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง