ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร กองการศึกษา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง