ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง