ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสีลารัตน์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ. 34-023 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสวาง ตำบลปทุมวาปี เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)