ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำซุ้มกิจกรรมการเรียนรู้และนันทนาการสำหรับเด็ก โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง