ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง