ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง