ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ ตามรายการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง