ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน กองคลัง จำนวน 5 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง