ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง