ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง