เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 103
account_box ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
account_box สภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิกาล แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิกาล แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายอากาศ ไชยมีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายอากาศ ไชยมีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางกาญจนา พรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางกาญจนา พรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางทัดดาว แสงลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางทัดดาว แสงลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางดวงสมร ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางดวงสมร ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางกชวรรณ ชื่นชม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางกชวรรณ ชื่นชม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นางนรินทร ไชยรบ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางนรินทร ไชยรบ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นายอิทธิพล ไชยรบ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายอิทธิพล ไชยรบ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวุฒิภัทร สุขภาค
นิติกรชำนาญการ
นายวุฒิภัทร สุขภาค
นิติกรชำนาญการ
นายฉัตรชัย แสงลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายฉัตรชัย แสงลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจิรัชยา สุริยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายจิรัชยา สุริยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายปรมัตถ์ ระดาดาษ
พนักงานขับรถยนต์
นายปรมัตถ์ ระดาดาษ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพนคร อุ่นบาลบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพนคร อุ่นบาลบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชัชวาลย์ ป้องคำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายชัชวาลย์ ป้องคำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ยิ้มกระจ่าง
พนักงานดับเพลิง
นายสันติ ยิ้มกระจ่าง
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยงค์ หอมสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยงค์ หอมสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนจันทร์ สีเนตร
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนจันทร์ สีเนตร
พนักงานดับเพลิง
นายเพ็ชร แก้วดวงสี
พนักงานดับเพลิง
นายเพ็ชร แก้วดวงสี
พนักงานดับเพลิง
นายบพิธ บุญผ่อง
พนักงานดับเพลิง
นายบพิธ บุญผ่อง
พนักงานดับเพลิง
นายวันรบ ชินบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายวันรบ ชินบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน
account_box กองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box กองช่าง
นายธีรนิตย์ แก้วพาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรนิตย์ แก้วพาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิติ ศิริหัตถ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายนิติ ศิริหัตถ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุทธิชัย ไผ่โสภา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายสุทธิชัย ไผ่โสภา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธีระโชติ โคตรวิชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายธีระโชติ โคตรวิชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสมชัย ศรีวงษา
คนงาน
นายสมชัย ศรีวงษา
คนงาน
นายไพฑูรย์ คุณอุ่น
คนงาน
นายไพฑูรย์ คุณอุ่น
คนงาน
นายกิตสภาพงษ์ ยิ้มกระจ่าง
คนงาน
นายกิตสภาพงษ์ ยิ้มกระจ่าง
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจารุวรรณ เมืองสอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางจารุวรรณ เมืองสอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองการศึกษา
account_box กองการประปา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา
นายวชิระ ไชยรบ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
นายวชิระ ไชยรบ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
นายอาทิตย์ ศรีโคตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นายอาทิตย์ ศรีโคตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวอุไรรัตน์ สุราษฎร์
คนงาน
นางสาวอุไรรัตน์ สุราษฎร์
คนงาน
นายรังสรรค์ กาละบุตร
คนงาน
นายรังสรรค์ กาละบุตร
คนงาน
account_box กองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายรัชนัย พิลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายรัชนัย พิลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางแสงจันทร์ แก้วใส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางแสงจันทร์ แก้วใส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฎา ศรีวะรมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฎา ศรีวะรมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
account_box ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ