เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_balance โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน


โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ


account_box ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมศรี ชื่นใจ
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 09-8549-1998
นายมน จำปาจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-1964-7669
นายวิยม คำผุด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 08-3946-8371
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
account_box สภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิกาล แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายอากาศ ไชยมีสุข
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 08-9011-7194
นางกาญจนา พรรณศรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางทัดดาว แสงลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางดวงสมร ราชคำ
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
นางกชวรรณ ชื่นชม
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายศุภฤกษ์ สรศิลป์
นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการ
โทร : 09-5198-3998
นายอิทธิพล ไชยรบ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวุฒิภัทร สุขภาค
นิติกรชำนาญการ
นายฉัตรชัย แสงลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายจิรัชยา สุริยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายปรมัตถ์ ระดาดาษ
พนักงานขับรถยนต์
นายเทพนคร อุ่นบาลบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายชัชวาลย์ ป้องคำสิงห์
พนักงานขับรถยนต์
นายสันติ ยิ้มกระจ่าง
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยงค์ หอมสมบัติ
พนักงานดับเพลิง
นายอ่อนจันทร์ สีเนตร
พนักงานดับเพลิง
นายเพ็ชร แก้วดวงสี
พนักงานดับเพลิง
นายบพิธ บุญผ่อง
พนักงานดับเพลิง
นายวันรบ ชินบุตร
พนักงานดับเพลิง
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน
account_box กองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-4101-4357
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน
account_box กองช่าง
นายธีรนิตย์ แก้วพาดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 09-5696-1701
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุทธิชัย ไผ่โสภา
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายธีระโชติ โคตรวิชัย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายไพฑูรย์ คุณอุ่น
คนงาน
นายกิตสภาพงษ์ ยิ้มกระจ่าง
คนงาน
นายสมชัย ศรีวงษา
คนงาน
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-7219-5719
นางจารุวรรณ เมืองสอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองการศึกษา
account_box กองการประปา
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการประปา
นายวชิระ ไชยรบ
หัวหน้าฝ่ายผลิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร : 0951890767
นายอาทิตย์ ศรีโคตร
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน
นางสาวอุไรรัตน์ สุราษฎร์
คนงาน
นายรังสรรค์ กาละบุตร
คนงาน
account_box กองสวัสดิการสังคม
นายจักรวาฬ จันทร์หล้า
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0810019172
นายรัชนัย พิลาวรรณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางแสงจันทร์ แก้วใส
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายกฤษฎา ศรีวะรมย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ