เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.25 น.งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวได้รับการประสานจากท่านปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว และ... [23 มิถุนายน 2565]
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายสมศรีิ ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตีตำบลส่องดาว เป็นประธานในพิธีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ประจำปี 2565 โดยมีนายมน จำปาจันทร์... [22 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นางสาวอมรรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง... [22 มิถุนายน 2565]
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.45 น. นายมน จำปาจันทร์ รองนายกเทศมนตรี นายชวดล อุวะไร เลขานุการนายกฯ นายวิยม คำผุด ที่ปรึกษานายกฯ นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง... [21 มิถุนายน 2565]
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวล้างทำความสะอาดพื้นถนนหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว "น่าอยู่น่ามอง" [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.15 น. นายสมศรี ชื่นใจ รองนายกเทศมนตรี นายอากาศ ไชยมีสุข หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายธีรนิตย์ แก้วพาดี ผู้อำนวยการกองช่าง น.ส.ผ่องศรี เลิศสงคราม หัวหน้าฝ่ายปกครอง นายศุภฤกษ์ สรศิลป์... [21 มิถุนายน 2565]
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ได้ทำการปรับปรุงบริเวณหน้าเสาธงเพื่อทำเป็นสวนหย่อมเพื่อความสวยงามของเทศบาลตำบลส่องดาว หน้าดูหน้าอยู่หน้าชม [21 มิถุนายน 2565]
งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลส่องดาวประดับตกแต่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 [1 มิถุนายน 2565]
แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [30 พฤษภาคม 2565]
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอส่องดาว นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมงานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล พื้นที่อำเภอส่องดาว ร่วมกับหน่วยงาน One... [30 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 - 10 (ทั้งหมด 166 รายการ)