เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
camera_alt ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว คณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว และพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลส่องดาวทุกท่าน ร่วมโครงการ Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล ห้องทำงาน และล้างถนนสาย สน 2021 หนองหลวง-ดอนส้มโฮง [24 มกราคม 2565]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว และลานพระอมรา รทธรินทร (ผู้ก่อตั้งบ้านส่องดาว) [23 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลส่องดาว ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีป 2564 [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว เป็นประธาน ในการประชุมผู้นำหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน อสม. เพื่อหารือในการเร่งรัดการฉีดวัคซีนในประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีเป้าหมาย อปท.ละ 1,000 คน... [22 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้ นายสมชาย ศรีวงษา (รองนายกฯ คนที่ 1) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง (รองนายกฯ คนที่ 2) นางสาวอมรรัตน์ ซิมค๊อก ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกับพนักงานกองช่าง กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลส่องดาว... [16 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 1) นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว (คนที่ 2) นายบุญมา ฝ่ายขันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว และนายชวะดล อุวะไร เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว... [10 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 2 พ.ย.64 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้นำรถน้ำออกล้างตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว พร้อมคณะผู้บริหาร สามาชิกสภาเทศบาลตำบลส่องดาว พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลส่องดาว ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ... [2 พฤศจิกายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้นายสมชาย ศรีวงษา รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว นำเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกขุดลอกสิ่งปฎิกูลเศษวัสดุที่อุดตันที่ขว้างทางนำ้ในลำห้วยท่าไร [15 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวตามแผนงานประจำวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 132 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ