เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 32
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลส่องดาว ร่วมกับล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวตามแผนงานประจำวัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 [14 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานตลาดประเภทที่ 2 (ตลาดไม่มีโครงสร้าง) นำโดยนายเสถียรพัฒน์ ทัศคร ปลัดอำเภอส่องดาว(ปลัดอาวุโส) และคณะ ได้ตรวจประเมินตลาดนัดคลองถมวันอังคารอำเภอส่องดาว พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้จัดการตลาดนัดในการพัฒนาตลาดนัด ให้เป็นตลาดนัดน่าซื้อ... [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลตลาดและมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) จังหวัดสกลนคร นำโดยนายศักดิ์ชาย ซองทุมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และคณะ ได้เข้าตรวจประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว... [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลส่องดาว ออกปฏิบัติงานตัดหญ้าบริเวณถนนภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวที่มีหญ้ารกเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลตำบลส่องดาวให้หน้าดูหน้าอยู่หน้าชม [2 กันยายน 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจเยี่ยมและสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลส่องดาว จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี และสำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร... [26 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ได้มอบหมายให้งานป้องกันฯ และกองช่าง เทศบาลตำบลส่องดาว ออกล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำดิบแและโรงน้ำประปาเพื่อให้น้ำประปาได้คุณภาพ และใสสะอาดออยู่เสมอ [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานป้องกันฯ ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกล้างและทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาวตามแผนปฏิบัติงาน [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่างูเข้าบ้าน บ้านเลขที่ 151 ต.ส่องดาว จ. สกลนคร งานป้องกันฯ พร้อมกำลังพลและอุปกรณ์จึงได้ออกปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนในการจับงู [17 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว ได้จัทำคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลส่องดาว อยู่เวณยามที่ศูนย์พักคอย ณ อาคาร อบจ. (ศูนย์ OTOP) สามแยกป้อมตำรวจ และหอประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร... [16 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
นายธงชัย ไชยรบ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลส่องดาว ทุกวันอังคารเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 [5 สิงหาคม 2564]
ผู้โพส : ประชาสัมพันธ์
1 - 10 (ทั้งหมด 123 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ