เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068


ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 86
เมื่อวาน 220
เดือนนี้ 6,358
เดือนที่แล้ว 10,550
ทั้งหมด 35,771

account_box สภาเทศบาล

นายวิชิต ไชยประเทศ
ประธานสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
ประธานสภาเทศบาล
นายเสถียร แก่นปัดชา
รองประธานสภาเทศบาล
นายเสถียร แก่นปัดชา
รองประธานสภาเทศบาล
นายมน จำปาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมน จำปาจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศรี ชื่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมศรี ชื่นใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางบัวครอง ตาระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นางบัวครอง ตาระบัติ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีคูณ ป้องคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายทวีคูณ ป้องคำสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเมตกะสัตย์ เหง้าโอสา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเมตกะสัตย์ เหง้าโอสา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจันทร์โท นาคภูมิล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายจันทร์โท นาคภูมิล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวรรค์ พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสวรรค์ พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหาร
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
(นายยุทธศาสตร์ ราชคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ