เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068

ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 137
account_box สภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายวิสุทธิ์ ศรีวงษา
ประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายสมัย สายเมือง
รองประธานสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนดร์ ทะบันหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชิต ไชยประเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอำนาจ ทาเอื้อ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายลำพูน พ่อคุณตรง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด พันธุคำ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมาน แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมาโนช วิชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพวง พรหมเสนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสง่า กันยาวงค์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิกาล แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิกาล แสงลี
สมาชิกสภาเทศบาล
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายธงชัย ไชยรบ
นายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 091-7962731
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายสมชาย ศรีวงษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 090-5958100
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายศักดิ์ศิลป์ พ่อคุณตรง
รองนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 081-3696517
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายบุญมา ฝ่ายขันธ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 085-2743345
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
นายชวดล อุวะไร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลส่องดาว
โทร : 089-6077177
ปลัดเทศบาล
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
นายยุทธศาสตร์ ราชคำ
ปลัดเทศบาลตำบลส่องดาว
โทร : 081-9647813
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ