เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 365
เดือนนี้ 6,061
เดือนที่แล้ว 13,066
ทั้งหมด 66,490

account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายราวินท์ อินทร์หา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางจารุวรรณ เมืองสอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางจารุวรรณ เมืองสอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเดือนเพ็ญ ดัดผ่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายสิทธิศักดิ์ สุริยมาตร
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายพนม สายเมือง
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายมหาราช จารึกธรรม
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
นายพิชิต จำปาจันทร์
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ