เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 09-4101-4357
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน