เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068



ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 384
เดือนนี้ 6,080
เดือนที่แล้ว 13,085
ทั้งหมด 66,509

account_box กองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิริพร กาญจนารัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอวยพร ไผ่โสภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอาภัสสรา ระดาดาษ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางอุมาพร สุราษฎร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี เลิศสงคราม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางรำไพ ไชยรบ
เจ้าาพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน
นายสุภร ดรุณพันธ์
คนงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ