messager
 
เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 47
หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลส่องดาว ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 116
การสรรหาและคัดเลือกบุลากร /การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 108
การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 112
ประกาศกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลุกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 89
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 108
การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เทศบาลตำบลส่องดาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 243
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
หลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานและคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1