เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลตำบลส่องดาว 199 หมู่2 ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190 เบอร์โทร 042-786068ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 413
เดือนนี้ 6,109
เดือนที่แล้ว 13,114
ทั้งหมด 66,538

play_arrow ศพด-บ้านหนองแซง
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ
ครูชำนาญการ
นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ
ครูชำนาญการ
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู
นางสาวไทยเทวี แก้วทอง
ครู
นางสาวละเอียด สรศิลป์
ครู
นางสาวละเอียด สรศิลป์
ครู
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวมยุรา กติการ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ พรรณขาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารารัตน์ พรรณขาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร-สภาเทศบาล
account_box ผู้บริหาร
account_box สภาเทศบาล
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder คู่มือมาตรการลดดุลพินิจ
folder มาตรการลดดุลพินิจ