เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow ศพด-บ้านหนองแซง
นางสาวอมรรัตน์ ซิมค็อก
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแซง
โทร : 0980960105
นางสาวยุพยงค์ ไชยรบ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
นางดารารัตน์ พรรณขาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายอดิพงษ์ ชูบุญ
จ้างเหมาบริการการสอน
นางสาวพรรณปภัส ธรรมคันธี
จ้างเหมาบริการ
นางสาวสมใจ การะทอน
จ้างเหมาบริการ
นางสาวกฐิน ปะปีดา
จ้างเหมาบริการ