เทศบาลตำบลส่องดาว
เทศบาลตำบล
ส่องดาว
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
equalizer การแสดงความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติฯ
  • ผู้แสดงความคิดเห็น
  • เพศ
  • อายุ
  • การศึกษา
  • อาชีพ
  • ความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต้าย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
  • ข้อเสนอแนะ